Vedtekter for Sarpsborg Akvarieklubb

 

1.      FORMÅL

Klubbens formål er å fremme interessen for akvariehobbyen og øke akvariekunnskapene blant klubbens medlemmer, gjennom auksjoner og sosiale aktiviteter som turer og medlemsmøter med akvarierelatert innhold.

Klubben skal holdes liten, slik at spennende aktiviteter som turer og foredrag kan gjennomføres, med lave kostnader for alle medlemmer, basert på tilskudd fra klubbens kasse, uten at økonomisk innbringende aktiviteter går på bekostning av fokuset på akvariehobbyen.

2.      MEDLEMMER

Klubben skal maksimalt bestå av 25 medlemmer.

Klubben skal føre elektroniske medlemslister.

Medlemskontingenten bestemmes av årsmøte og må være innbetalt innen 1. mai samme år.

Dersom antall betalende medlemmer er mindre enn 25, kan nye medlemmer tas opp.

Dersom antall betalende medlemmer er 25, kan interesserte stå på venteliste for medlemskap, men vil ikke bli vurdert før det finnes en ledig plass.

Det er en prøveperiode for nye medlemmer

Prøveperioden består i deltagelse på 3 medlemsmøter samt 1 auksjon. Dette gjelder også for de som allerede er medlemmer.

Dersom kandidaten er forhindret i deltagelse på et møte og har gyldig grunn, aksepteres det, men det skal da meldes klubbens formann i forkant av gjeldende møte. Regelen om deltagelse i prøveperioden vil fortsatt gjelde.

Gyldig grunn kan være hensyn til jobb eller familie, og avgjøres av klubbens styre ved skjønn.

Nye medlemmer skal være foreslått av et betalende medlem

Forslaget skal legges frem for medlemmene i et medlemsmøte for vurdering.

Dersom det er et flertall for forslaget, blir vedkommende kontaktet og innbudt til å starte prøveperioden.

Den som foreslår et nytt medlem skal selv fungere som fadder for vedkommende i prøveperioden, slik at vedkommende lettere faller inn i gruppa.

I løpet av prøveperioden skal kandidaten vurderes i forhold til personlighet og engasjement.

Fullt medlemskap avgjøres ved enighet blant medlemmene. 

Klubbens styre kan frata medlemskap fra medlem som ikke har betalt kontingenten innen fastsatt frist.

Klubbens styre kan også frata medlemskap fra medlem som bryter klubbens vedtekter, ved økonomisk utroskap eller formidler negativ omtale av klubben eller dens medlemmer i den hensikt å skade medlem eller klubb.

Klubbens styre kan også fra medlemskap for medlem som ikke har betalt kontingenten innen fristen, satt til 1.mai samme år.

3.      AKTIVITETER

Det skal avholdes minst 9 medlemsmøter og 2 auksjoner pr år.

Alle medlemsmøter skal ha en agenda som publiseres på klubbens lukkede facebook gruppe i forkant av møtet.

Medlemsmøter skal som hovedregel ha et akvarierelatert innhold slik at klubbens formål ivaretas på en god måte.

Det skal skrives et kort referat fra medlemsmøter.

Referatet skal minst inneholde alle vedtak fattet i møte.

Referatet legges ut på klubbens lukkede facebook gruppe.

Når økonomien tillater det, arrangeres det klubbturer og foredrag for alle klubbens medlemmer.  

    4.      ØKONOMI

Bankkonti skal være knyttet til klubben og kan disponeres av formann og kasserer.

Det skal føres årsregnskap med kort beretning.

Regnskapsåret skal følge kalenderåret

Årsregnskapet skal underskrives av formann, kasserer og ytterligere to fra sittende styre,

og fremlegges for årsmøtet.

Det skal utarbeides et enkelt budsjett som fremlegges for godkjenning på årsmøtet.

All bruk av penger skal forhånds godkjennes av styret. 

5.      ÅRSMØTET

Årsmøtet er klubbens høyeste organ.

Det skal avholdes årlig, senest på møtetidspunktet i mars måned.

Forslag til endringer av klubbens vedtekter skal være sendt til styret minst 2 uker før årsmøtet. Vedtak om endring krever 2/3 flertall.

Andre forslag kan fremmes i selve årsmøtet

Årsmøtets oppgaver

            Godkjenne årsregnskapet

            Vedta klubbens budsjett       

            Fastsette medlemskontingenten.

            Behandle forslag og saker

Velge medlemmer til ulike ønskede grupper og komiteer, så som valgkomite og festkomite.

Foreta valg til styret

 

a.      STYRETS SAMMENSETNING

 

VELGES FOR

FORMANN

2 ÅR

På partallsår

NESTFORMANN

2 ÅR

På partallsår

KASSERER

2 ÅR

På oddetallsår

SEKRETÆR

2 ÅR

På oddetallsår

STYREMEDLEM 1

1 ÅR

Hvert år

STYREMEDLEM 2

1 ÅR

Hvert år

VARAMEDLEM

1 ÅR

Hvert år

 

b.      VALG OG VALGREGLER

 

Alle betalende medlemmer kan stille til valg, men det forutsettes at medlemmet ikke driver kommersiell handel innen akvariehobbyen. Dette for å unngå at klubben kommer i konflikt- situasjoner med våre sponsorer.

Bare tilstedeværende medlemmer som har betalt medlemskontingent er stemmeberettiget.

Sekvensen skal alltid være på en slik måte at formann og sekretær velges samme år, nestformann og kasserer det påfølgende året. På denne måten beholdes det en kontinuitet i styret. Styremedlemmer og varamedlem velges hvert år.

Alle styrets medlemmer velges enkeltvis og ved alminnelig flertall. Dersom det stemmes over mer enn 2 kandidater og ingen av kandidatene oppnår alminnelig flertall (mer enn 50% av stemmene), skal de to med flest stemmer gå videre til en omstemming hvor den med flest stemmer vinner valget. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

Dersom det stemmes over mer enn 1 kandidat, skal stemmene avgis skriftlig.

6.      OPPLØSNING 

Forslag om oppløsning av klubben skal behandles av årsmøtet.

Oppløsning effektueres ved 2/3 flertall.

Ved oppløsning deles klubbens overskytende midler og eiendeler likt mellom medlemmene.